Staszic zawodowiec w Europie

STASZIC ZAWODOWIEC W EUROPIE

Projekt „Staszic Zawodowiec w Europie” skierowany jest do 76 uczniów klas Technikum kształcącym   w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik ekonomista.

Jest on odpowiedzią na potrzeby młodzieży i nauczycieli uczestniczących  w projekcie, czyli rozwijanie umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach o wysokim standardzie i wymiarze europejskim. Projekt został opracowany przez ZSP w Białobrzegach przy współpracy z partnerami zagranicznymi: Bragamob z Portugalii i Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov” z Bułgarii, pracodawcami lokalnymi i samorządem powiatowym. Głównym działaniem projektowym będzie udział w praktykach zawodowych   w doświadczonych organizacjach partnerskich w Portugalii i Bułgarii.

Firma Bragamob i szkoła zawodowa Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov” będą odpowiedzialne za organizację miejsc i przebieg praktyk w przedsiębiorstwach w branżach wymienionych w projekcie, a także za umieszczenie uczestników i opiekunów w hotelach o odpowiednim standardzie, zapewnią również transfer z/na lotnisko.

Nasi partnerzy posiadają bardzo duże doświadczenie w organizacji staży dla uczniów z zagranicy.

Uczniowie w zależności od profilu będą uczestniczyli w dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach posiadających wieloletnie doświadczenie w przyjmowaniu stażystów, w tym zagranicznych, które na co dzień współpracują z Bragamob i Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov”. ZSP w Białobrzegach rozpoczyna w tym roku współpracę ze szkołą z Bułgarii Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov”, natomiast kontynuuje dobrą współpracę z Bragamob.

Główne cele projektu:

 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw handlowych, informatycznych, logistycznych, hotelarskich i ekonomicznych podczas 2-tyg. praktyk w Portugalii i Bułgarii
 • wspieranie poprawy jakości pracy szkoły i jej umiędzynarodowienia,
 • poprawa nauczania i uczenia się języków obcych,
 • wspieranie tworzenia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, a także podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów.

Oczekiwane rezultaty projektu:

 • przygotowanie 76 uczniów do wejścia na europejski rynek pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia ich po ukończeniu szkoły,
 • poznanie sposobów funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych, ekonomicznych, informatycznych i logistycznych,
 • lepsza znajomość języka obcego 76 uczestników,
 • rozwój osobisty wszystkich uczestników i opiekunów pod kątem przedsiębiorczości, zaradności, przełamania barier i stereotypów na temat młodzieży wiejskiej oraz zaangażowania uczestników w sprawy europejskie,
 • transfer doświadczeń zdobytych podczas pracy w portugalskich i bułgarskich przedsiębiorstwach  do programu praktyk, programu nauczania i na rynek polski,
 • dostosowanie procesu kształcenia do aktualnego zapotrzebowania rynku europejskiego,
 • poznanie kultury krajów europejskich,
 • uzyskanie dokumentu Europass Mobility,
 • zacieśnienie współpracy między organizacjami przyjmującymi a naszą szkołą,
 • podniesienie rangi i prestiżu ZSP,
 • motywowanie uczniów do nauki i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji,
 • upowszechnianie programu Erasmus+ i nawiązanie kontaktów międzynarodowych do dalszej współpracy.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Staszic zawodowiec w Europie

Regulamin wyjazdu na staż Braga 2021

Regulamin wyjazdu na staż Braga Primorsko 2021

Regulamin wyjazdu na staż Braga 2022 logistycy

Karta zgłoszenia ucznia do projektu Staszic zawodowiec w Europie

Wniosek ucznia o przyjęcie na praktyki zagraniczne