Profesjonalni na europejskim rynku pracy

PROFESJONALNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Projekt „Profesjonalni na europejskim rynku pracy” skierowany jest do 55 uczniów klas Technikum kształcącym w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik ekonomista. Jest on odpowiedzią na potrzeby młodzieży i nauczycieli uczestniczących w projekcie, czyli rozwijanie umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach o wysokim standardzie i wymiarze europejskim.

Projekt został opracowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach przy współpracy z partnerem zagranicznym Bragamob z Portugalii, pracodawcami lokalnymi i samorządem powiatowym. Główne działania projektowe to udział w praktykach zawodowych i job shadowing w doświadczonej organizacji partnerskiej w Portugalii.

Firma Bragamob ma swoją siedzibę w miejscowości Braga w Portugalii. Będzie odpowiedzialna za organizację miejsc i przebieg praktyk w przedsiębiorstwach w branżach wymienionych w projekcie, a także za umieszczenie uczestników i opiekunów w hotelach o odpowiednim standardzie, zapewni również transfer z i na lotnisko. Nasz portugalski partner posiada bardzo duże doświadczenie w organizacji staży dla uczniów z zagranicy, w tym uczniów z Polski.

Uczniowie w zależności od profilu będą uczestniczyli w dwu- lub czterotygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach posiadających wieloletnie doświadczenie w przyjmowaniu stażystów, w tym zagranicznych, które na co dzień współpracują z Bragamob.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach rozpoczyna w tym roku współpracę z firmą Bragamob.

Dla uczniów ZSP projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER będzie pierwszym kiedy młodzież będzie miała okazję zdobywać umiejętności zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Pierwszy wyjazd odbędzie się we wrześniu 2018, weźmie w nim udział 14 uczniów w zawodzie t. ekonomista oraz dwóch nauczycieli na job shadowing, drugi w maju 2019, weźmie w nim udział 13 uczniów kształcących się w zawodzie t. hotelarstwa. Kolejny wyjazd planujemy w lipcu 2019 roku dla 14 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ostatni wyjazd dla uczniów odbędzie się w lutym 2020 dla 7 uczniów w zawodzie t.informatyk i 7 w zawodzie t.logistyk.

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw handlowych, informatycznych, logistycznych i hotelarsko-gastronomicznych podczas 4-tygodniowych praktyk w Portugalii oraz 2- tygodniowych praktyk Portugalii przez uczniów w zawodzie technik ekonomista. Kolejnym celem jest wspieranie poprawy jakości pracy szkoły i jej umiędzynarodowienia, poprawa nauczania i uczenia się języków obcych, wspieranie tworzenia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, a także podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów

Oczekiwane przez nas rezultaty projektu:

 • przygotowanie 55 uczniów do wejścia na europejski rynek pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia ich po ukończeniu szkoły,
 • poznanie sposobów funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych, ekonomicznych, informatycznych i logistycznych,
 • lepsza znajomość języka obcego 55 uczestników i nauczycieli o nowe zwroty, specjalistyczne słownictwo zawodowe,
 • rozwój osobisty wszystkich uczestników i opiekunów pod kątem przedsiębiorczości, zaradności oraz zaangażowania uczestników w sprawy europejskie
 • wdrożenie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas job shadowing w organizacji partnerskiej oraz wytyczenie i osiągnięcie przez uczestników ich celów zawodowych, które są wynikiem udziału w tej formie doskonalenia zawodowego,
 • transfer doświadczeń zdobytych podczas pracy w portugalskich przedsiębiorstwach do programu praktyk, programu nauczania i na rynek polski,
 • dostosowanie procesu kształcenia do aktualnego zapotrzebowania rynku europejskiego,
 • poznanie kultury kraju europejskiego i regionu stażu,
 • uzyskanie dokumentu Europass Mobility
 • zacieśnienie współpracy między firmą Bragamob a naszą szkołą,
 • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami europejskimi, poznanie nowatorskich technologii i innowacyjnych metod pracy,
 • podniesienie rangi szkoły oraz zwiększenie jakości pracy nauczycieli,
 • motywowanie uczniów do nauki i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji,
 • upowszechnianie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER i nawiązanie kontaktów międzynarodowych do dalszej współpracy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PROFESJONALNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”

WNIOSEK ucznia o praktyki zagraniczne